Gyakori kérdések

1. Amerikai ösztöndíjak

 • Hogyan értesülök az IU és az UNM ösztöndíj pályázatom eredményéről?

Az ösztöndíjpályázatok elbírálásának eredményéről, a Kuratórium támogató vagy elutasító döntéséről a Kuratórium titkára e-mailben értesíti a pályázókat a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A fogadó amerikai fél fenntartja magának a jogot arra, hogy a Kuratórium által kiválasztott, javasolt személyt nem fogadja (például a nyelvi készség ellenőrzése során nem találja megfelelőnek a kiválasztott pályázót, vagy a pályázó által preferált témák tanulmányozására az adott szemeszterben nincs lehetőség, stb.). Ilyen esetben az amerikai fél a pályázót és a Kuratóriumot egyszerre értesíti a felmerült problémáról/döntésről.


 • Az amerikai egyetemeken kivel kell elsőként felvennem a kapcsolatot, ha elnyertem az ösztöndíjat?

A Kuratórium elnöke az ösztöndíjat elnyerő sikeres pályázóknak tájékoztató e-mailt küld, amely tartalmazza a fogadóegyetem azon vezetőjének nevét és elérhetőségét, akivel az ösztöndíjasnak haladéktalanul fel kell vennie (e-mailben) a kapcsolatot, a pályázat során benyújtott dokumentumainak (életrajz, motivációs levél) megküldésével. Amennyiben az amerikai egyetem is pozitívan értékeli a Kuratórium által támogatott pályázót (beleértve a pályázat szakmai tartalmát, valamint a nyelvi készség ellenőrzését) válasz emailben jelzi az ösztöndíjasnak az egyetem fogadókészségét, és tájékoztatja az ösztöndíjast a szükséges adminisztratív eljáráshoz kapcsolódó tennivalókról. Általában ekkor kapja meg az ösztöndíjas annak az adminisztratív munkatársnak a nevét, elérhetőségét, akivel a továbbiakban a (nem szakmai) kapcsolatot kell tartania.


 • Kinek kell intéznie az amerikai kiutazással kapcsolatos adminisztratív ügyeket (vízum igénylése, utazás szervezése, biztosítás intézése stb.)?

Az amerikai kiutazással kapcsolatos minden adminisztratív ügyet az ösztöndíjasnak kell intéznie. Az adminisztratív ügyek pontos, jogszerű és hatékony intézéséért a felelősség az ösztöndíjast terheli. Hasznos tanácsokkal szolgálhatnak a korábbi ösztöndíjasok, akiknek elérhetőségéről igény esetén a Kuratórium titkára ad tájékoztatást.

 • Mikor és hogyan kezdjem az amerikai kiutazással kapcsolatos adminisztratív ügyek intézését?

Az adminisztratív tennivalókról az ösztöndíjas e-mailben kap tájékoztatást fogadóegyetemének adminisztratív ügyekért felelős kapcsolattartójától. Bár alapvetően a fogadóegyetem útmutatása alapján kell a továbbiakban eljárni, azonban lehetséges, hogy az egyetem írásos tájékoztatójának összeállítása óta változások következtek be (például a vízumkérelem szabályaiban, általánosan vagy csupán Magyarország vonatkozásában). Ezért minden esetben ajánlatos a megfelelő weboldalak aktuális információinak áttekintése.

Az adminisztratív folyamat első lépése az ún. DS-2019 nyomtatvány fogadóegyetem általi kiállítása és megküldése az ösztöndíjasnak, amely annak igazolására szolgál, hogy az ösztöndíjast az amerikai egyetem fogadni fogja, s ennek megfelelően az ösztöndíjas J-1 típusú vízum igénylésére válik jogosulttá (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status, Form DS-2019). A nyomtatvány kiállításához az ösztöndíjasnak előzetesen adatokat kell szolgáltatnia a fogadóegyetem útmutatását követve (például meg kell adnia a kiutazás és hazautazás tervezett időpontját is). Az adatszolgáltatást követő néhány hét elteltével (amely alatt az ösztöndíjas státuszát az egyetemek megfelelő szervei igazolják) az amerikai fél postai úton eljuttatja az egyetem által jóváhagyott DS-2019-es nyomtatványt. Ennek birtokában kezdheti meg az ösztöndíjas vízumkérelmének intézését a budapesti USA Konzulátuson.


 • Hogyan kell intéznem a vízumkérelmet?

A fogadóegyetem által megküldött, jóváhagyott DS-2019 nyomtatvány birtokában, a cserelátogatói vízumra vonatkozó általános szabályoknak megfelelően (http://cdn.ustraveldocs.com/hu_hu/hu-niv-typej.asp) kell az ösztöndíjasnak intéznie vízumkérelmét a budapesti USA konzulátuson. A vízumigénylés részleteiről lásd :

- az Egyesült Államok Nagykövetségének weboldalát (https://hu.usembassy.gov/hu/visas-hu/),

- az Egyesült Államok Magyarországi Vízuminformációs Szolgálatának weboldalát (http://www.ustraveldocs.com/hu_hu/index.html), illetve az

- U.S. Department of State – Bureau of Consular Affairs weboldalát (http://travel.state.gov/content/visas/english/study-exchange/exchange.html)

Tapasztalatok szerint az elektronikus időpontegyeztetést a jóváhagyott nyomtatvány birtokában azonnal meg kell tenni annak érdekében, hogy a vízum kellő időben rendelkezésre álljon. A személyes interjút követően általában viszonylag hamar (néhány napon belül) kiadásra kerül a J-1 vízum az ösztöndíjasnak.

Vízumkérelmet támogató dokumentumként a Kuratórium elnöke hivatalos igazolást állít ki magyar és angol nyelven arról, hogy a vízum kérelmezője a Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíjpályázatának nyertese, s az amerikai egyetemekkel kialakított együttműködés értelmében az ösztöndíjast az IU, illetve az UNM fogadni fogja, és meghatározott összegű támogatásban (ösztöndíjban) fogja részesíteni. Ezt az igazolást a Kuratórium elnöke csak az USA-ban való tartózkodás tervezett időtartamának (a ki-, illetve hazautazás tervezett időpontjának) ismeretében tudja kiállítani (s ugyanezen időpontoknak kell szerepelnie a vízumkérelem más dokumentumaiban is).


 • Milyen típusú vízumot kell kérelmeznem?

Az ösztöndíjasnak J-1 típusú cserelátogatói vízumot kell kérelmeznie.


 • Milyen költségekkel jár a vízumkérelem benyújtása?

A cserelátogatói vízum benyújtásának feltétele a vízumkérelmi díj (160 USD-nak megfelelő összeg) és az ún. SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System, Diák- és Cserelátogató Információs Rendszer) díj (220 USD-nak megfelelő összeg) előzetes megfizetése. Ezek befizetésének módjáról részletes útmutatás: http://cdn.ustraveldocs.com/hu_hu/hu-niv-visafeeinfo.asp#OtherFees.

A vízumdíjat és a SEVIS díjat – a befizetést igazoló bizonylatok ellenében – a Rézler Gyula Alapítvány az ösztöndíjasnak utólagosan, banki átutalással (forintban) megtéríti. A visszatérítést a Kuratórium titkára intézi.

Amennyiben az ösztöndíjas családtagjaival együtt kíván az USA-ban tartózkodni, a családtagok esetében szükséges J-2 típusú vízum kérelmezése esetén SEVIS díjat nem kell fizetni. Családtagok vízumköltségét a Rézler Gyula Alapítvány nem téríti meg.


 • Magammal vihetem-e házastársamat és/vagy gyermekeimet az ösztöndíj időtartamára az USA-ba?

A Rézler Gyula Alapítvány az ösztöndíjjal a nyertes pályázó amerikai tanulmányait, illetve kutatómunkáját támogatja, s ebből a szempontból irreleváns, hogy az ösztöndíjas egyedül vagy családdal tartózkodik-e az USA-ban. Az erre vonatkozó döntésnél azonban figyelembe kell venni, hogy az ösztöndíj összege a Rézler Gyula Alapítvány említett céljának megfelelően került meghatározásra.

A családtagok kiutazásával és amerikai tartózkodásával kapcsolatos minden költség – értelemszerűen – az ösztöndíjast terheli.

Amennyiben az a szándék, hogy az ösztöndíjast házastársa, vagy 21 év alatti gyermekei elkísérnék az USA-ba (és az ösztöndíj teljes időtartamában vagy hosszabb ideig vele tartózkodnának), erről az ösztöndíjasnak mielőbb tájékoztatnia kell fogadóegyetemét. A fogadóegyetem kizárólagos diszkrecionális joga ugyanis annak eldöntése, hogy támogatja-e az ösztöndíjas családtagjainak tartós kinn tartózkodását az USA-ban. Amennyiben a fogadóegyetem támogatja az ösztöndíjas elképzelését, akkor a családtagok számára szintén kiadja a DS-2019 nyomtatványokat, illetve (kitöltést követően) jóváhagyja azokat, amely az előfeltétele a családtagok esetében szükséges J-2 típusú vízum kérelmezésének.

Az a házastárs vagy gyermek, aki nem kíván az ösztöndíjassal kint tartózkodni az USA-ban, de szeretné meglátogatni, B-2 látogatói (ún. turizmus, üdülés, kedvtelés célú) vízumot igényelhet (hasonlóan az ösztöndíjast meglátogatni kívánó bármely más személyhez). Ebben az esetben nem szükséges a fogadóegyetem előzetes tájékoztatása.

Amennyiben az ösztöndíjas házastárssal, gyerekekkel kíván az USA-ban tartózkodni, a vízumkérelem során igazolnia kell (például bankszámla kivonat bemutatásával), hogy fedezni tudja a család kinntartózkodásának várható költségeit. Nincs konkrétan megjelölt napi/havi összeg, a hatóság diszkrecionális joga annak eldöntése, hogy a vízumkérelmező rendelkezik-e a megfelelő, ésszerűen szükségesnek tartott fedezettel. Az ösztöndíj csak egy személy vonatkozásában nyújt négy-öt hónapos tartózkodáshoz elegendő anyagi fedezetet. Amennyiben az ösztöndíjas ennél jelentősen hosszabb időtartamra kéri a vízumot, akkor az anyagi fedezet rendelkezésre állását tudnia kell igazolni.

 • Mikorra kell megérkeznem a fogadóegyetemre?

Az UNM által biztosított tanulási lehetőség maximális kihasználása érdekében már a szemeszter kezdete előtt több nappal célszerű megérkezni Albuquerque-be. Ebben az esetben még kellő idő áll rendelkezésre a helyszíni adminisztratív tennivalók elvégzésére, a lakhatás elrendezésére (szállás/lakás keresés, bérleti szerződés megkötése), az amerikai élet beindítására, így később már a tanulásra koncentrálva tud az ösztöndíjas bekapcsolódni a kiválasztott kurzusokba, programokba.

Az IU esetében, ahol az ösztöndíjas alapvetően önálló kutató munkát végez, a Bloomingtonba történő megérkezés időpontjának megválasztása rugalmasabb lehet. Ha azonban az ösztöndíjas be kíván kapcsolódni kurzusokba, ha maximálisan ki akarja használni az egyetem kínálta oktatási lehetőségeket, természetesen igazodni kell a szemeszterek ütemezéséhez. Az IU-hoz kerülő ösztöndíjasnak több napot kell terveznie lakhatásának elrendezésére (szállás/lakás keresés, bérleti szerződés kötés) is.

Az érkezési időpont meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra is, hogy érvényben vannak-e olyan szabályok, amelyek az oktatási/kutatási program induló napjához viszonyítva határozzák meg az USA-ba való belépés legkorábbi és legkésőbbi időpontját. (Például az induló naptól számítva harminc nappal korábban már be lehet lépni az USA-ba, de nem lehet már belépni a program induló napját követően.) Etekintetben is érdemes alaposan áttanulmányozni a megfelelő hivatalos web-oldalakat.

Az ideális érkezési és távozási időpontról ajánlott előzetesen konzultálni a fogadó egyetem kijelölt szakmai vezetőjével és/vagy adminisztratív kapcsolattartójával.

Amennyiben az ösztöndíjas egyetemi tanulmányai/kutató munkája megkezdését megelőzően már az USA-ban kíván tartózkodni, akkor erről fogadó egyetemét előzetesen tájékoztatnia kell, az USA-ba történő belépés időpontjának megjelölésével. (Ez a kötelezettség a SEVIS rendszerrel van összefüggésben, amely az ösztöndíjast az USA-ba történő belépésétől a távozásig követi nyomon, s amely irányába a fogadó egyetemeknek adminisztratív kötelezettségei vannak.)


 • Milyen egészségbiztosítással kell rendelkeznem?

Az ösztöndíjasnak egészségbiztosítással kell rendelkeznie az USA-ban való tartózkodásának teljes időtartamára.

Mindkét egyetem esetében az ösztöndíjasnak magának kell gondoskodnia a megfelelő egészségbiztosítás megkötéséről, kifizetéséről. Az egyetemek weboldalai tájékoztatást adnak az ajánlott biztosítási lehetőségekről, illetve az amerikai kapcsolattartók, korábbi Rézler-ösztöndíjasok is tudnak tanácsot adni.

Az UNM általában a következő weboldalra hívja fel az ösztöndíjasok figyelmét:
http://www.internationalstudentinsurance.com/student-health-insurance.

Az IU pedig az Aetna Student Health biztosítót szokta ajánlani az ösztöndíjasoknak.

A kötelező egészségbiztosítást meg lehet kötni magyarországi biztosítónál, a fogadó egyetem biztosítójánál, illetve amerikai biztosító cégeknél.

***

Az USA-ban kötött biztosítási konstrukciók esetében ajánlott annak ellenőrzése, illetve mérlegelése, hogy i) fedezik-e az esetleges egészségügyi ellátás teljes összegét (mivel nagyobb vagy sürgősségi beavatkozásoknál a nem fedezett rész is komoly anyagi terhet jelenthet), illetve ii) kiterjed-e a fogorvosi ellátásra.

A hazai biztosítónál kötött egészségbiztosítás csak abban az esetben felel meg az amerikai biztosítási kötelezettségnek, ha a különböző biztosítási események bekövetkezésekor (például baleset, betegség, hazaszállítás egészségügyi kezelésre vagy haláleset következtében) a biztosító megtéríti az USA kormánya által megszabott minimumösszeget. A konkrét követelményekről lásd következő web-oldalt: http://www.internationalstudentinsurance.com/j1student/insurance-requirements-j1-visa.php. A magyarországi biztosítónál kötött biztosítás tartalmáról célszerű egy hivatalos angol nyelvű igazolást kérni az esetleges viták elkerülése érdekében.

Amennyiben az ösztöndíjas családtagokkal együtt tartózkodna az USA-ban, akkor minden családtagjának rendelkeznie kell megfelelő egészségbiztosítással az USA-ban való tartózkodásuk teljes időtartamára. Ennek minden költsége az ösztöndíjast, illetve családját terheli.

Amennyiben az ösztöndíjas tanulmányai/kutatómunkája mellett az USA-ban különböző helyekre el kíván látogatni, célszerű megfelelő utasbiztosításról is gondoskodnia.


 • Milyen szállást/lakást biztosít számomra a fogadóegyetem?

Sem az UNM, sem az IU nem nyújt szállást/lakást, annak kiválasztásáról és a bérleti szerződés megkötéséről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia. Ehhez a fogadóegyetem adminisztratív kapcsolattartója – lehetőségeihez mérten – segítséget nyújt. Tájékoztatással szolgálnak a korábbi IU Rézler-ösztöndíjasok is. (A UNM esetében korábbiakban az egyetem biztosította a szállást/lakást, azonban ez a lehetőség megszűnt.)

Albuquerque-be, Bloomington-ba érkező ösztöndíjasok a szállás-/lakáskeresés idejére, átmenetileg (néhány napra), általában hotelben szállnak meg.

A kinntartózkodás idejére lakást/szállást lehet találni a campuson, illetve azon kívül; lakást egyedül vagy más diákkal/tanárral közösen is lehet bérelni; szállást lehet találni vendégházakban (boarding house) is, közös fürdőszoba és konyha használattal; a szoba lehet bútorozatlan stb. Számos lehetőség van, amelyek közül az ösztöndíjas – a költségeket, a szállás minőségét, elhelyezkedését stb. mérlegelve – választhat. Az árak ennek megfelelően igen széles sávban mozoghatnak, havi 400-600 USD-től akár 1200 USD-ig. A megelőző évek IU Rézler-ösztöndíjasai, akiknek elérhetőségéről a Kuratórium titkáránál lehet érdeklődni, aktuális információkkal szolgálhatnak a díjak és a szállás-/lakáseresés technikái tekintetében.


 • Hogyan, milyen ütemezésben történik az ösztöndíj folyósítása?

Az UNM az ösztöndíjas amerikai bankszámlájára utalja az ösztöndíjat, általában több részletben. A pontos ütemezésről, az egyes időpontokban folyósított összeg nagyságáról a fogadóegyetem ad tájékoztatást. (Az eddigi gyakorlat szerint az UNM az ösztöndíj időszakának első részében nagyobb összegeket és gyakrabban utal, míg a második részében már ritkábban és kisebb összegeket.) A tervezett ütemezéshez képest kisebb csúszás esetenként előfordulhat a korábbi ösztöndíjasok tapasztalata alapján.

A tapasztalatok szerint célszerű az egyetemhez kötődő New Mexico Educators banknál nyitni a számlát, amely bank automatával és ügyfélfogadó irodával is rendelkezik a campus területén.

A számlanyitáshoz a fogadóegyetem adminisztratív munkatársa szükség esetén segítséget nyújt.

Az IU általában egy összegben utalja az ösztöndíjat, de előfordult olyan eset is, hogy készpénzben adták át az ösztöndíjasnak. Ennek megfelelően nem követelik meg a bankszámlanyitást az USA-ban, illetve elfogadható számukra az is, ha magyar bankszámlára kéri az ösztöndíjas az utalást.

Mindettől függetlenül a korábbi ösztöndíjasok tapasztalatai szerint hasznos az amerikai bankszámlanyitás és bankkártyahasználat. Etekintetben meggondolandó az egyetemhez kötődő, a campus területén ügyfélfogadó irodával rendelkező IU Credit Union igénybevétele.


 • Mikor kapok először ösztöndíjat?

Az UNM ösztöndíjasai a megérkezésüket követő 3-4 héten belül kapják kézhez első ösztöndíjukat. Így ajánlott, hogy az ösztöndíjas lehetőség szerint rendelkezzen annyi saját valutával, amellyel a beköltözés, berendezkedés időszakában felmerülő költségeket fedezni tudja. (Lásd ezzel összefüggésben a Rézler Gyula Alapítvány által biztosított előleget is.)

Az IU az ösztöndíjasnak a megérkezést követően azonnal/rövid időn belül biztosítja (utalja, illetve átadja) az ösztöndíjat.


 • Mit tegyek, ha rendkívüli, váratlan költségek merülnek fel az USA-ban való tartózkodásom alatt?

A Rézler Gyula Alapítvány 2000 USD előleget biztosít az ösztöníjasnak a rendkívüli, váratlan kiadások fedezésére. Amennyiben ilyen költség merül fel, arról az ösztöndíjasnak haladéktalanul értesítenie kell a Kuratórium titkárát. A költségeket az ösztöndíjasnak számlával kell igazolnia, és azok elfogadásáról a Kuratórium elnöke dönt. Az előleget, illetve költségek felmerülése esetén az előleg fel nem használt részét, az ösztöndíjasnak (USD-ban) hazaérkezését követő két héten belül vissza kell fizetnie a Rézler Gyula Alapítványnak. Az előleg biztosítása átutalással történik. Az ösztöndíjas előzetesen írásban kötelezettséget vállal az előleg fenti feltételekkel történő visszafizetésére.


 • Milyen kiegészítő szolgáltatásokat nyújt a fogadóegyetem?

Az ösztöndíjas – a fogadóegyetem diákjaként, látogató kutatójaként – igénybe veheti az egyetem összes rendelkezésre álló szolgáltatását (könyvtár, szabadidős komplexum által nyújtott sportolási és rekreációs lehetőségek, kulturális programok stb.), illetve kedvezményét (például: ingyenes/kedvezményes helyi buszközlekedés, kedvezményes vonatközlekedés diákigazolvánnyal).

Mindkét egyetem biztosít e-mail fiókot az ösztöndíjas számára, s az egyetem területén számos ingyenes internet hozzáférési lehetőség van.

Az IU esetében a Rézler-ösztöndíjas az egyetemen – a tanszék graduate student-ekkel közös – irodában végezheti kutatómunkáját.


 • Amerikai tartózkodásom alatt kapcsolatot kell-e tartanom a Rézler Gyula Alapítvány Kuratóriumával?

Az ösztöndíjastól elvárt, hogy amerikai tanulmányairól/kutatásáról rendszeres időközönként (e-mailben) tájékoztassa a Kuratórium elnökét (vagy előzetes megbeszélés alapján valamely tagját). Az ösztöndíjasnak haladéktalanul informálnia kell a Kuratórium elnökét, ha olyan probléma vagy nehézség merülne fel, amely akadályozza tanulmányait/kutatómunkáját vagy amely esetlegesen az USA-ban való tartózkodásának megszakítását vagy lerövidítését teszi szükségessé.


 • Milyen elvárások vannak a hazatérésemet követően elkészítendő szakmai beszámolómmal kapcsolatban?

Az írásbeli szakmai beszámoló célja, hogy az ösztöndíjas röviden (3-6 oldal, 7500-15.000 karakter, szóközöket is beleértve) ismertesse az amerikai egyetemen folytatott tanulmányait/kutatásait és beszámoljon elért eredményeiről (például látogatott kurzusok és programok, konkrét gyakorlati – mediálási – tapasztalatok, a kutatás egyes szakaszainak lezárása, konferenciákon való részvétel, előadások stb.). A beszámolóval az ösztöndíjas egyrészt számot ad arról, hogy mennyire sikeresen élt az ösztöndíj adta lehetőségekkel, másrészt hasznos információkkal szolgál a jövendő ösztöndíjasok számára. A beszámoló ugyan elsősorban szakmai tartalmú, azonban az ösztöndíjas természetesen kitérhet személyes jellegű tapasztalataira, élményeire és tanulságokra is.

A szakmai beszámolót az ösztöndíjasnak hazaérkezését követő egy hónapon belül kell megküldenie a Kuratóriumnak. A szakmai beszámoló a Rézler Gyula Alapítvány honlapján közzétételre kerül.

Az ösztöndíjasokat szóbeli tájékoztatásra is meghívja a Kuratórium, amelynek célja a közvetlen visszajelzés, a személyes tapasztalatok kötetlenebb megbeszélése.
A szóbeli tájékoztatás időpontja a Kuratórium üléseinek ütemezésétől függ
.

2. Hazai ösztöndíjak

 • Milyen formában és ütemezésben folyósítja számomra a Rézler Gyula Alapítvány az elnyert ösztöndíjat?

Az ösztöndíjat – amennyiben a pályázati felhívás máshogyan nem rendelkezik – a Rézler Gyula Alapítvány az ösztöndíjas bankszámlájára három egyenlő részben utalja:

- az ösztöndíjas bankszámlaszámának rendelkezésre állásától számított 3 (három) munkanapon belül;

- a pályázati felhívásban megadott határidőig elkészített (félidős) munkabeszámoló elfogadását követően;

- a pályázati felhívásban megadott határidőig elkészített tanulmány elfogadását követően.

A Kuratórium a félidős munkabeszámolót a benyújtásától számított 10 (tíz) munkanapon belül, a tanulmányt a benyújtásától számított 15 (tizenöt) munkanapon belül értékeli. Az ösztöndíj második harmadának folyósítására akkor kerül sor, ha a Kuratórium elfogadja a félidős munkabeszámolót, azaz ha megfelelőnek tartja az ösztöndíjas időszak első részében elért előrehaladást, és a hátralévő időszakra tervezett kutatási feladatokat. Az ösztöndíj harmadik harmadának folyósítására akkor kerül sor, ha a Kuratórium megfelelő szakmai színvonalúnak tartja és elfogadja a tanulmányt.


 • Mit kell tennem, ha – előre nem látható okok, körülmények következtében – lényegesen el kell térnem az ösztöndíj megítélésekor elfogadott kutatási tervemtől?

Az elfogadott kutatási tervtől való bármilyen várható lényeges tartalmi eltérésről, és annak okairól, az ösztöndíjasnak (e-mailben) értesítenie kell a Kuratórium elnökét, amint az eltérés reális esélye, szükségessége az ösztöndíjas számára ismertté vált. A Kuratórium elnöke – a Kuratórium tagjainak véleményét mérlegelve – dönt a menet közben szükségessé váló módosítások elfogadásáról vagy az ösztöndíj megvonásáról.


 • Milyen visszafizetési kötelezettségem van, ha a Kuratórium elnöke – a Kuratórium tagjainak véleményét is mérlegelve – nem fogadja el kutatási tervem lényeges módosítására vonatkozó kérésemet?

A visszafizetés mértékéről (amely értelemszerűen a már folyósított első és/vagy második ösztöndíjrészletet érintheti) a Kuratórium dönt, a módosítási kérelem indokoltságát mérlegelve.


 • Mennyi időn belül kell teljesítenem a Kuratórium által megállapított visszafizetési kötelezettségemet, amennyiben a kutatási tervem lényeges módosítása iránti kérelmem elutasításra került?

A Kuratórium döntésének megismerésétől (postai értesítés kézhezvétele) számított 60 (hatvan) napon belül kell az ösztöndíjasnak teljesítenie a Kuratórium által megállapított összeg visszafizetését.


 • Van-e lehetőség a (félidős) munkabeszámoló, illetve a tanulmány elkészítési határidejének módosítására?

Amennyiben az ösztöndíjas előzetesen, a határidőt legalább 30 (harminc) nappal megelőzően, írásban (e-mailben) kéri a pályázati felhívásban meghatározott határidők meghosszabbítását, arról a Kuratórium elnöke – a Kuratórium tagjainak véleményét mérlegelve – dönt. Jelentősebb mértékű – azaz 10 (tíz) munkanapot meghaladó – hosszabbítás csak megfelelő indokoltság esetén lehetséges.

A pályázati felhívásban meghatározott határidők jelentős (azaz 10 (tíz) munkanapot meghaladó) elmulasztása az ösztöndíjtámogatás megvonását vonja maga után, amennyiben az ösztöndíjas előzetesen nem kért hosszabbítást, amelyet a Kuratórium elnöke jóváhagyott.


 • Milyen formai és tartalmi követelményei vannak a (félidős) munkabeszámolónak?

- A munkabeszámoló 5-8 oldalas terjedelmű (12.500-20.000 karakter szóközöket is beleértve).

- Tartalmát tekintve, a munkabeszámolóban az ösztöndíjas egyrészt számot ad (a terjedelem mintegy háromnegyedében) a támogatott kutatási feladat végrehajtásában elért előrehaladásáról és eredményeiről, másrészt ismerteti a következő félévre tervezett, ütemezett kutatási (rész)feladatait.


 • Milyen formai és tartalmi követelményei vannak a tanulmánynak?

- A tanulmány esetében a magas szakmai színvonal az elsődleges, a kutatási tervben vállaltaknak való maximális megfelelés és a tudományos publikálás általános szakmai és szerkesztési sztenderdjeinek való megfelelés mellett.

- A tanulmány terjedelme a támogatott kutatási feladat sajátosságaitól függ, azonban az elvárt terjedelem a PhD-tanulmányokat támogató (C jelű) ösztöndíj esetén: minimálisan 3 ív (120 000 karakter szóközöket is beleértve); a PhD-tanulmányokra való felkészülést támogató (D jelű) ösztöndíj esetén: minimálisan 2 ív (80.000 karakter, szóközöket is beleértve).

- A tanulmány további formai követelményei esetében az adott doktori iskola konkrét elvárásai az irányadóak. (Általános iránymutatást ad – a számos egyetem által is ajánlott – következő munka: Gyurgyák Lajos: Szerkesztők és szerzők kézikönyve (Osiris Kiadó, több kiadás)).


 • Kit illet a tanulmány szerzői joga?

A tanulmány szerzői joga az ösztöndíjasé, azzal, hogy

a) a Rézler Gyula Alapítvány a tanulmányt (annak részletét, vagy rövidített változatát) további anyagi ellenszolgáltatás nélkül a honlapján közzé teheti;

b) a tanulmány (vagy részletének) bármilyen formájú nyilvánosságra hozatala esetén, az ösztöndíjasnak – a publikáció jellegének megfelelő, szokásos módon – meg kell jelölnie a Rézler Gyula Alapítvány támogatását. (Például: a publikáció első-, illetve címoldalán, vagy a tanulmány bevezető részében, vagy a publikáció záró/összegző részében.)


 • Milyen visszafizetési kötelezettségem van, ha a Kuratórium nem fogadja el tanulmányomat?

A visszafizetés mértékéről (amely értelemszerűen a már folyósított első és/vagy második ösztöndíjrészletet érintheti) a Kuratórium dönt, a tanulmány elutasításának okait mérlegelve.


 • Mennyi időn belül kell teljesítenem a Kuratórium által megállapított visszafizetési kötelezettségemet, amennyiben a Kuratórium nem fogadja el a tanulmányomat?

A Kuratórium döntésének megismerésétől (postai értesítés kézhezvétele) számított 60 (hatvan) napon belül kell az ösztöndíjasnak teljesítenie a Kuratórium által megállapított összeg visszafizetését.